30. jan 2022 Povzbudenie6 min. čítania

Premýšľajte nad tým, nad čím premýšľate

Živá Viera

V prísloví 23:7 sa píše: „Lebo, ako niekto zmýšľa vo svojej duši taký je.” Myseľ je vodcom alebo predchodcom všetkých skutkov. V liste Rimanom 8:5 je napísané: „Tí, čo žijú podľa vlastnej vôle, sú ovládaní sebeckými túžbami. Ale ten, v kom žije Svätý Duch, robí to, čo sa páči Bohu“. Naše skutky sú priamym výsledkom našich myšlienok. Ak máme negatívnu myseľ, budeme mať negatívny život. Ak, naopak si obnovíme svoju myseľ podľa Božieho Slova, budeme, ako to sľubuje verš Rimanom 12:2, môcť zakúšať na vlastnej koži to, čo je vôľa Božia, čo je, teda správne, dokonalé a jemu milé a dokonalé” v našich životoch. Preto je dôležité začať premýšľať o tom, o čom premýšľate. Naučte sa, aký spôsob myslenia je prijateľný pre Ducha Svätého a aký zase nie je. Verím, že vám tento článok pomôže tento proces obnovy začať.

Druhý list Korinťanom 10: 4-5 jasne ukazuje, že na to, aby sme mohli porovnať to, čo je z našej mysle a, čo z mysle Božej, musíme poznať Slovo Božie dostatočne dobre, akúkoľvek myšlienku, ktorá sa pokúša povýšiť nad Slovo Božie, máme odhodiť a podriadiť ju Ježišovi Kristovi. Je to proces, ktorý bude trvať nejaký čas. Nikdy sa však nevzdávajte, čím viac premeníte svoju myseľ k lepšiemu, o to viac sa zlepší váš život. Keď začnete vidieť dobrý Boží plán pre vaše myslenie, začnete v ňom chodiť.

“Ak budete žiť podľa mojich slov, stanete sa naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí” Ján 8: 31-32

Ježiš nám tu hovorí, ako máme zvíťaziť nad Satanovým klamstvami, ktoré vytvárajú v našej mysli pevnosti. Pevnosti sú oblasť, v ktorej sme spútaní, držaní v „zajatí“ kvôli nejakému spôsobu uvažovania. V 2. Korintským 10: 4-5 nám apoštol Pavol hovorí, že máme zbrane, ktoré potrebujeme na prekonanie Satanových pevností: „Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu rúcať hradby, boríme mudrlantstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu”.

Musíme do seba nasať vedomosť o Božej pravde, obnoviť si myseľ Jeho Slovom, potom použiť zbrane z 2.Korinťanom 10: 4-5, aby sme zborili každú pevnosť a každú vysokú nepoddajnú myšlienku, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej. Tieto zbrane sú Slovo, prijaté skrze kázanie, vyučovanie a osobné štúdium Biblie. Ale musíme prebývať, zostávať v Slove, pokiaľ sa z neho nestane zjavenie, skrze inšpiráciu Ducha Svätého. Pokračovanie (zostávanie v Slove) je mimoriadne dôležité. V Markovi 4:24 Ježiš hovorí: „akou mierou meriate (pravdu, ktorú počujete), takou Boh nameria vám (cností a poznania) a ešte Vám aj pridá“. Dve ďalšie duchovné zbrane sú chvála a modlitba.

Chvála porazí diabla rýchlejšie než akýkoľvek bojový plán, ale musí to byť pravá a skutočná chvála priamo zo srdca, nielen nacvičené slová na perách, ktoré si rýchlo odspievame. Taktiež chvála a modlitba v sebe obsahujú Slovo. Chválime Boha podľa jeho Slova a jeho dobroty.

Modlitba je vzťah s Bohom – hlavou. Je to o tom, že prídeme k Nemu a prosíme ho o pomoc alebo sa rozprávame o niečom, čo nás trápi. Ak chcete mať efektívny modlitebný život, rozvite dobrý osobný vzťah s Otcom. Vedzte, že vás miluje, že je plný milosrdenstva, že vám pomôže. Spoznajte Ježiša, je to váš priateľ. Zomrel za vás. Dovoľte mu, aby vám pomohol. Naučte sa vaše modlitby napĺňať Božím slovom. Božie Slovo a naša potreba je dôvod, prečo k Nemu prichádzame. Nijak inak to nerobil ani kráľ Dávid, a to, ako on predstupoval pred Boha v modlitbách je správny príklad, ako to môžeme a mali by sme robiť aj my. Dávid bol autorom väčšiny žalmov. Ak chceme pochopiť a naučiť sa, čo je modlitba. Kniha Žalmov je prvým miestom, kde sa oplatí začať.

Myseľ teľa

“Tí, čo žijú podľa vlastnej vôle, sú ovládanými sebeckými túžbami. Ale ten, v kom žije Svätý Duch, robí to, čo sapáči Bohu.” Rimanom 8:5

Tieto verše by sa dali preložiť aj takto: ak sa staráme o veci tela, budeme kráčať telom, ale ak sa staráme o veci Ducha, budeme kráčať v Duchu. Takže ak máme telesné myšlienky, nemôžeme kráčať Duchom. Vyzerá to tak, že obnovené myslenie, ktoré je podobné tomu Božiemu, je životne dôležitou nevyhnutnosťou úspešného kresťanského života. Váš život môže byť v chaose, kvôli dlhým rokom nesprávneho premýšľania. Ak to tak je, je dôležité pochopiť skutočnosť, že váš život sa nenapraví, pokiaľ sa nenapraví vaša myseľ. Mali by ste popremýšľať nad touto oblasťou v životne dôležitej nevyhnutnosti. Berte vážne rúcanie pevností, ktoré Satan vo vašej mysli vybudoval. Používajte svoje zbrane Slova, chvály a modlitby.

Niektorí ľudia nesiahajú do Božieho Slova dostatočne hlboko. Výsledkom potom je, že sú zmätení, pýtajú sa ako to, že nie sú silnými kresťanmi, ktorí žijú víťazné životy. Pravdou je, že nevložili veľa vlastného úsilia do štúdia Slova. Telo je v podstate lenivé a niektorí ľudia chcú dostať niečo za nič, bez toho, aby bolo úsilie na ich strane, avšak to tak vôbec nefunguje, pretože človek dostane zo Slova to, čo je do neho ochotný vložiť. Preto sa musí slovo stať závažnou súčasťou v našich životoch, s čím je prepojené aj rozmýšľanie nad Slovom.

Je jedno múdre príslovie, ktoré hovorí: „Cvičením k dokonalosti“. Skutočne nikto od nás neočakáva, že v každej oblasti budeme experti bez toho, aby sme veľa cvičili, skúšali, a tak prečo by to v kresťanstve malo byť inak?

Premýšľanie vedie k úspechu

“Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš o nej rozmýšľať vodne i v noci, aby si ostrihal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne” Jozua 1:8

Koľko času strávite premýšľaním o Božom Slove? Ak máte problémy, v akejkoľvek oblasti svojho života, úprimná odpoveď na túto otázku môže viesť k odkrytiu dôvodu, prečo to tak je. To, že je človek spasený, ešte automaticky neznamená, že má aj správne myslenie. Spasenie je založené jedine na krvi Ježiša, Jeho smrti na kríži a na Jeho vzkriesenie. Veľa ľudí bude v nebi kvôli tomu, že skutočne prijali Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, ale veľa z týchto istých ľudí nikdy neprejdú víťazstvom ani sa nikdy netešili z dobrého plánu, ktorí Boh mal pre ich životy, pretože si neobnovili myseľ podľa Jeho Slova. Ak chceme žiť víťazné životy, ktoré si pre nás Boh pripravil, je načase začať pracovať na obnovení mysle pomocou jeho Slova.

Dovoľte mi to povedať ešte posledný krát: premýšľajte nad tým, nad čím premýšľate. Môžete zistiť niektoré vaše problémy a byť veľmi rýchlo na ceste k vášmu vyslobodeniu.

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, lásky hodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.“ Filipanom 4: 6-9