Načasovanie

Dávid Bartalos22. feb 2021 · 5 min čítania
unsplash.com/@mitchures
unsplash.com/@mitchures

Z vlastnej skúsenosti vieme, či už z práce alebo všedného sociálneho života, akým je načasovanie dôležitým faktorom úspechu, či neúspechu. V marketingu to môže byť odhadnutie ideálnej doby na spustenie reklamnej kampane, v podnikaní s nehnutelnosťami napr. kúpa bytu keď ceny nehnuteľností klesajú, alebo v bežnej kamarátskej konverzácii to môže byť vhodný čas na vtip. Toto sú však príklady udalostí, ktorých načasovanie máme pod kontrolou, no ešte vo väčšej miere sa v našich životoch odohrávajú udalosti, nad ktorými kontrolu nemáme, a často by sme boli radšej, ak by ich načasovanie bolo ideálnejšie. V nasledujúcich 4 bodoch sa pozrieme na to, čo o takýchto sitúaciach, vítaných či nevitaných, hovorí Božie slovo.

1. Boh má rozvrh pre každú udalosť v našich životoch

“Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas”

Kazateľ 3:1

Kazateľ v pokračovaní tejto kapitoly menuje z hľadiska času rôzne oblasti našich životov, akými sú napríklad čas narodenia a umierania, plaču a smiechu, či čas hľadania alebo strácania. Znamená to, že v našich životoch nemajú vhodný čas iba udalosti významné, ale taktiež denno-denné, považované za banality. Hoci nám Božie slovo hovorí, že každá záležitosť má vhodný čas, často krát sa človek nachádza v očakávaní na udalosti ako napr. naplnenia nejakej vízie, dosiahnutia určitého cieľu alebo naopak, skončenia obdobia dlhodobých problémov a útrap, ktorých čas sa zdá byť v nedohľade. Možno sa sami v podobnej situácii práve nachádzate a naplnenie toho, čo očakávate, sa už môže zdať priam nemožné, následkom čoho môže príchádzať do našich životov úzkosť či stres. V nasledujúcich bodoch sa na základe Božieho slova dozvieme, prečo podobné situácie často vedú k úzkosti, ako ich vnímať a poradiť si s nimi.

2. Boh nám nedá zvedieť detaily budúcnosti

“A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci”

Skutky apoštolov 1:7

Už v starozákonných časoch sa dočítame, že mnoho ľudí malo snahu poznať rôzne veci týkajúce sa budúcnosti, dôvodom čoho bola návšteva veštcov, ktorá ľudí drží do dnešných dní. Frázu, “keby som to bol vedel, urobil by som veci úplne inak” určite všetci poznáme a neraz sme ju sami použili, najmä po nevydarených situáciach, ktoré mali za následok určitú stratu, či už materiálnu alebo časovú. Ak by sme boli schopní poznať budúcnosť a všetky jej detaily, rýchlo by sme upravili naše plány a konanie tak, aby sme predišli a nemuseli prežívať obdobia, ktoré nám až tak veľmi nevyhovujú. No Božej vôli nie je podobný scenár známeho filmu “Návrat do budúcnosti”, pretože nepoznanie budúcnosti nám necháva priestor pre vieru a nádej v nášho Boha. Sami nevieme či nám nasledujúci deň prinesie, citujúc Kazateľa, “pľač alebo smiech”, preto nás Boh vo svojom slove často vyzýva, aby sme sa každý deň s úplnou dôverou odovzdávali do jeho rúk.

No určité veci budúcnosti však poznať smieme, a nimi sú práve Božie prisľúbenia, ktoré nám dávajú vo viere nádej, ako prichádzajúce veci dopadnú. 1. list Korinťanom 10:13hovorí:

“On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť”

1. list Korinťanom 10:13

Znamená to, že si pri prehlasovaní tohoto prísľubu, môžeme si byť v našej budúcnosti istý východiskom z našej náročnej, niekedy v našich očiach neriešiteľnej, situácie.

3. Boh nikdy nemešká, no taktiež sa nenáhli

“Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.”

Habakuk 2:3

Najzaujímavejšia časť pasáže, keď Boh oznamoval prorokovi naplnenie prichádzajúceho proroctva, spočíva v úvodných a záverečných slovách poslednej vety, “keby sa oddialilo” a “nebude meškať”. Ako sa môže niečo oddialiť, no predsa nemeškať?

Mnohí z nás sa už nachádzali alebo sa momentálne nachádzame, nazvime to v “Božej čakárni”. Nepredstavuje to fyzické miesto, no skôr časový úsek, v ktorom máme my na ponáhlo, no Boh nie. Ako už bolo vyššie spomínané, často krát sa nachádzame v situácii, v ktorej očakávame uskutočnenie nejakej udalosti alebo vízie. Niektorí sa môžeme nachádzať v očakávaní pred uzavretím najväčšej zmluvy našej podnikateľskej kariéry, získaním úveru na náš vysnivaný dom, alebo to taktiež môže byť čakanie na životného partnera , či uzdravenie z nepríjemného ochorenia. Nech je to akákoľvek situácia, veľakrát sa môže zdať, že naplnenie vízie nie a nie prísť. Môžu na nás doľahnúť myšlienky pochybností, že na nás Boh zabudol alebo v našich životoch nekoná až začneme prepadať úzkosti alebo dokonca strachu.

Jedným z dôvodov môže byť, že dosiahnutie cieľa očakávame v čase, ktorý sme si určili my a nie Boh. Nedokážeme vidieť veci z Božej perspektívy, ktorý nie je ohraničený časom, no za to my áno, preto sa nám môže často zdať, že ten správny čas sme už minuli. Ak by bolo na nás, chceli by sme každú vec ihneď. No Boh niekedy čaká, pokým dorastieme na úroveň, na ktorej budeme schopní uniesť jeho požehnanie. Niekedy zmýšľame spôsobom, že pasívne čakáme kým dá Boh veci do pohybu, no v skutočnosti čaká On na nás. Z tohoto dôvodu môže Boh dosiahnutie cieľa oddialiť, tak ako sa spomína vo verši proroka Habakuka, no nikdy nebude meškať preto, lebo i napriek oddialeniu príde k jeho naplneniu v tom najsprávnejšom čase, kedy budeme pripravený ho prijať, čo nám taktiež dokazuje nasledujúci verš z 2. epištoly Petra 3:8:

“Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie”

2. Petra 3:8

4. Božie načasovanie nie je vždy komfortné

“Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina,’ ,sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.

Jeremiáš 29:11

Boží plán pre náš život je jasný, je to plán pre naše dobro a náš benefit. No to, že si Božím dieťaťom neznamená, že v našich životoch nebudú prítomné nepríjemné udalosti a všetko bude prebiehať ľahko. Mnohokrát sa nachádzame uprostred hektického obdobia, kedy sa okolnosti zdajú veľmi nepriaznivo načasované a v určitom časovom úseku sa dostaví mnoho nepríjemných situácii naraz, až to uzavrieme slovami “ako keby toho nebolo málo.” V podobnom obdobi sa nachádzali Ježišova matka Mária s Jozefom tesne pred jednou z najdôležitejších udalostí Biblie.

“A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni, aby porodila.”

Lukáš 2:6

“Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.”

List Galaťanom 4:4-5

Všimnime si, že oba verše nám hovoria o tom ako Ježišovo narodenie prišlo vo chvíli, keď sa naplnil čas. No ak sa začítame do evanjelia, môžeme povedať, že obdobie pred Jeho narodením nebolo pre Máriu a Jozefa zrovna ideálnym. V úvode si musíme uvedomiť, akému tlaku zo strany spoločnosti museli obaja čeliť, keď bola Mária už tehotná pred uzavretím manželstva, v trvdení, že je panna. No situácia sa skomplikovala, keď cisár Augustus vydal tesne pred časom pôrodu príkaz na sčítanie ľudu vyžadujúci návrat každého človeka do rodného mesta. Mnoho žien by dokázalo dosvedčit, že cestovanie na zvierati v 9. mesiaci tehotenstva na vzdialenosť 110 km (Nazaret – Betlehem) je v dnešnej dobe nepredstaviteľná myšlienka, nehovoriac o tom, ak následne v noci po pôrode musí byť novonarodené dieťa uložené do kŕmidla pre dobytok. Ako môžeme vidieť, okolnosti boli veľmi nepriaznivé, no napriek tomu nám Božie slovo hovorí, že práve vtedy sa naplnil čas, aby citujúc list Galaťanom, “Boh poslal svoho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.”

Niekedy sa môže zdať, že okolnosti a čas nehrajú v náš prospech, a dejúce sa veci nám nedávajú žiadny význam, no v skutočnosti si ani neuvedomujeme, že môžu byť dôležitou súčasťou plánu, väčšieho ako sme si dokázali predstaviť. To, že naša perspektíva je v podobných situáciach veľmi obmedzená, konštatuje aj Kazateľ v 11. verši 3 kapitoly, kde nasledujúcimi slovami uzatvára pasáž opisujúcu Božie časovanie v našich životoch.

“Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil (tušenie) večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.”

Kazateľ 3:11

A práve preto, že nik nie je schopný vystihnúť udalosti z Jeho perspektívy, Boh od nás žiada úplnu dôveru v Neho, nádej v jeho prislúbenia a vieru bez ohľadu na to, ako zlé sa okolnosti môžu zdať. Kráľ Dávid nám v 31. Žalme poskytuje vzornú ukážku v jeho vzťahu s Bohom i v oblasti týkajúcej sa času.

“Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som: „Ty si môj Boh.“ V tvojej ruke je môj čas”

Žalm 31:15-16
Páčil sa vám tento článok?
0
Mohlo by vás zaujímať
Plodné skutky
Benjamín Starý30. sep 2021 · 2 min čítania
Klopať, nie klopkať
Benjamín Starý11. okt 2021 · 3 min čítania
Premýšľajte nad tým, nad čím premýšľate
Živá Viera31. jan 2022 · 4 min čítania